Sameieavtale

§ 1

Eiendommene gnr. 27 bnr. 330, 1202, 1203 og 1204 i Oslo, 21.132 m2 skal herefter som sameie tilligge følgende eiendommer:

1) A/S Holmenbakken, gnr. 27 bnr. 854, 855, 856 og 857       andel   2.332,1/21.132
2) A/S Holmenskogen, gnr. 27 bnr. 996, 997, 998, 999, 1000 og 1001     andel 2.276,5/21.132
3)  Holmentunet A/S, gnr. 27 bnr. 1176       andel 3.236,0/21.132
4) A/S Holmenbygg (E-blokken) gnr. 27 bnr. 995   andel 1.027,1/21.132
5)  Vestre Holmen Boligselskaper, gnr. 27 bnr. 850, 851, 852 og 852 andel 1.400,0/21.132
6) Arnebråten Borettslag, gnr. 27 bnr. 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835 og 837  andel 3.454,4/21.132
7) Holmenhaugen Borettslag, gnr. 27 bnr. 738, 739, 740, 782 og 510  andel 7.405,9/21.132

§ 2

Arealene skal bare benyttes som friareal og lekeplass

§ 3

Sameierne representeres i sameiet ved en oppnevnt representant med varamann. Sameiernes representanter fungerer som styre for sameiet og velger sin formann innen sin midte og med simpelt flertall for et år ad gangen.

§ 4

Formannen innkaller til møter så ofte han finner det påkrevet eller to av sameierne krever det og samtidig oppgir hva som skal behandles på møtet.
Møter mellom sameiernes representanter innkalles med 14 dagers skriftlig varsel til sameierne. I innkallelsen skal det stå hva som skal behandles.
På møtet kan hver sameier avgi en stemme.
For at gyldig beslutning skal være truffet, må beslutningen være truffet med simpelt flertall av det samlede antall stemmer. Dersom beslutningen gjelder annet enn driften av fellesarealet innenfor den ramme som er angitt i §§ 2 og 6, må beslutningen vedtas av samtlige sameieres representanter.
Formannen påser at sameiernes beslutninger settes i verk.

 

§ 5

Over styrets forhandlinger skal det føres protokoll.
Protokollen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, hvem som er tilstede, samt de omstendigheter som viser at møtet er innkalt som bestemt i § 4.
Protokollen skal inneholde de beslutninger som blir tatt og stemmegivningen for den enkelte beslutning.
Ved møtets slutt skal protokollen leses opp til vedtagelse og skal underskrives av de fremmøtte. Utskrift skal sendes samtlige sameiere.
Protokollen oppbevares av formannen.

§ 6

Sameierne deler sameiets utgifter med like stor part på hver.
Samtlige sameiere plikter å delta i de nødvendige driftsutgifter som eiendomsskatt og lignende, begrenset oppad til kr. 500,- pr. år for hver sameier.
Hver sameier innbetaler forskuddsvis innen 1. juni hvert år minimum kr. 150,- til den sameiets styre bestemmer.
Utgifter utover kr. 500,- pr. sameier pr. år kan ikke utlignes med mindre hver enkelt sameier er enig.
Inntekter av sameiet fordeles efter eierinteressene som bestemt i § 1.

§ 7

Andelene av sameiet kan ikke selges uten i forbindelse med sameiernes eiendommer.

§ 8

Styret utarbeider eventuelle ordensregler for bruken av friarealet.

§ 9

Denne avtale er utferdiget i 7 likelydende eksemplarer – ett til hver av partene og kan ikke endres uten at samtlige sameierepresentanter er enige i det. Dog kan paragrafene 3, 5 og 8 forandres når minst 5 av sameierne er enige.

—–

OSLO, den 22. juni 1963